NOVOSTI
ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
 

Održan konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva


 Sarajevo, 30.11.2018.

 U organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, održan je konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD). Sastanak je organizovan u okvirima projekta izrade komunikacijske strategije kojeg Ured trenutno provodi uz podršku SIGMA-e i koji za cilj ima uspostavljanje postepene dvosmjerne komunikacije sa relevantnim eksternim akterima.

Sastanak je imao za cilj upoznavanje OCD sa načinom kreiranja godišnjeg plana revizije učinka, kao i identificiranje društveno značajnih problema za koje OCD smatraju da bi mogle biti predmetom revizije učinka, uz istovremeno uvažavanje mandata i nadležnosti samog Ureda. Ova pilot aktivnost pokrenuta je s ciljem iznalaženja adekvatnog modaliteta saradnje, prikupljanja informacija i donošenja odluka koje će biti relevantne za građane.

Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi i uz pozitivne reakcije učesnika na ovu inicijativu Ureda. Zaključeno je da Ured za reviziju i organizacije civilnog društva trebaju i moraju jedni drugima biti podrška u radu, s obzirom na to da su im misije srodne, te da zajedno treba da predstavljaju efektivan korektiv u oblasti javnog upravljanja i odgovornosti.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh