NOVOSTI
OBJAVLJEN REGIONALNI PAR MONITOR IZVJEŠTAJ 2019/2020 ZA REGIJU ZAPADNOG BALKANA

Sarajevo, 31.5.2021.

U okviru projekta „Unaprjeđenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER) objavljen je drugi po redu izvještaj o sistemskom monitoringu reforme javne uprave (PAR Monitor) za period 2019/2020. godina. Monitoring reforme javne uprave koji se provodi unutar WeBER projekta predstavlja nezavisni nadzor reforme javne uprave od strane civilnog društva za zemlje Zapadnog Balkana.

PAR Monitor izvještaj 2019/2020 rezultat je provedenih monitoring aktivnosti od strane članova Mreže Think for Europe (TEN). Izvještaj sadrži kompilaciju ključnih nalaza za zemlje Zapadnog Balkana u šest oblasti reforme javne uprave koji se temelje na SIGMA-inim Principima reforme javne uprave. Stoga ovaj izvještaj predstavlja nadopunu rada SIGMA-e i Evropske komisije koja kao osnovu za izvještavanje uzima perspektivu civilnog društva.

Oblasti koje su bile predmetom monitoringa su: strateški okvir za reformu javne uprave, izrada i koordinacija politika, upravljanje javnim uslugama i ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga, i upravljanje javnim finansijama.

Ključna oblast za ocjenu rezultata reformi u oblasti eksterne revizije je upravljanje javnim finansijama koji se naslanja na princip 16 reforme javne uprave koji glasi: vrhovne institucije za reviziju primjenjuju standarde na neutralan i objektivan način kako bi osigurale visokokvalitetne revizije koje pozitivno doprinose funkcionisanju javnog sektora.

WeBER ocjeni ispunjenosti navedenog principa pristupa kroz definisanje indikatora pod nazivom Komunikacija i saradnja vrhovnih revizijskih institucija sa javnošću u pogledu svoga rada. Ovaj indikator razrađen je na šest elemenata kojima su, temeljem monitoringa praksi državnih ureda za reviziju (vrhovnih revizorskih institucija – VRI) zemalja Zapadnog Balkana, dodijeljene ocjene kako slijedi:

Komunikacijske prakse Ureda za reviziju institucija BiH (Ured) su u izvještaju prikazane kroz primjere dobre prakse. Redizajnirana web stranica Ureda tako je svojim dinamičnim sadržajem i dostupnošću podataka ocijenjena najboljom u regiji. Korištenje kanala društvenih medija, izrada informativnih brošura i infografika te rezimea izvještaja o revizijama prepoznate su prakse kojima Ured nastoji svoje proizvode prilagoditi nerevizorskim ciljnim grupama:

Državni uredi za reviziju u cijeloj regiji pokazali su značajnu inicijativu i proaktivnost od početnog PAR monitoringa (17/18). Prednosti različitih komunikacijskih kanala i proizvoda se prepoznaju, a napori da se rezultati revizija učine razumljivijim nestručnoj publici sve su intenzivniji. Zajedno s inkluzivnijim pristupima civilnom društvu, ova su kretanja pozitivno uticala na vrijednosti pokazatelja u četiri zemlje:

 

Projekat Unaprjeđenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave (WeBER) je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. Cilj projekta je jačanje kapaciteta, učešća i značaja organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu u zagovaranju i uticanju na kreiranje i sprovođenje reforme javne uprave. WeBER sprovodi mreža Think for Europe (TEN) koju čini šest think tank organizacija sa Zapadnog Balkana orijentisanih ka istraživanju i zagovaranju javnih politika u domenu evropskih integracija.

Kompletan izvještaj Western Balkans PAR Monitor 2019/2020 dostupan je ovdje.

[1] Komunikacijska strategija Ureda za reviziju institucija BiH je u vrijeme monitoringa bila u fazi izrade.

Na vrh