NOVOSTI
KONFERENCIJA „REVIZIJA JAVNIH INSTITUCIJA U BIH-NEISKORIŠTENI POTENCIJAL-DVIJE GODINE POSLIJE“
 

Konferencija „Revizija javnih institucija u BiH-neiskorišteni potencijal-dvije godine poslije“


 Sarajevo, 11.9.2018.

Zamjenik generalnog revizora, Jasmin Pilica, učestvovao je, u svojstvu paneliste, na konferenciji   „Revizija javnih institucija u BiH-neiskorišteni potencijal-dvije godine poslije“ u  organizaciji Centara civilnih inicijativa (CCI).  Svrha konferencije je da se napravi presjek dosadašnje realizacije preporuka usvojenih na Okruglom stolu 27.10.2016. godine, utvrde problemi u njihovoj implementaciji, te prepoznaju dodatne preporuke kako bi se unaprijedile postojeće prakse po pitanju preuzimanja uloge i postupanja svih odgovornih i nadležnih aktera u procesu provođenja revizije na svim nivoima vlasti u BiH.

Centri civilnih inicijativa (CCI) su prije dvije godine izradili analizu „Revizija javnih institucija u BiH-neiskorišteni potencijal“ u kojoj su inkorporirani prijedlozi, komentari i sugestije predstavnika revizijskih institucija, nadležnih parlamentarnih komisija, ministarstava, tužilaštva, NVO i drugih, koja je predstavljena tokom tematskog Okruglog stola održanog 2016. godine.

Zamjenik Pilica je ovom prilikom naglasio da se Ured za reviziju rado odazvao pozivu na učešće na ovoj konferenciji prvenstveno zbog toga što međunarodni standardi i relevantni akti vrhovnih revizijskih institucija upućuju na saradnju revizije javnog sektora sa organizacijama civilnog društva. Ured za reviziju je važnost takve saradnje prepoznao i kroz projekat izrade komunikacijske strategije koji trenutno provodi uz podršku SIGMA-e, a koji podrazumijeva i uključenost civilnog društva u izbor tema revizije. U pogledu realizacije preporuka iz spomenute analize, g. Pilica je, između ostalog, istakao kako je Ured izradio registar preporuka koji je dostupan na web-stranici, kako se Koordinacioni odbor VRI u BiH redovno sastaje, kao i to da je saradnja sa Tužilaštvom intenzivirana kroz projekat USAID-a.


Izvor: CCI

Na konferenciji je zaključeno da se samo putem otvorenog dijaloga između ključnih aktera, predstavnika vrhovnih revizijskih institucija u BiH, predstavnika parlamentarnih komisija za finansije, budžet i reviziju, ministarstava finansija, predstavnika nadležnih tužilaštava za postupanje po nalazima iz revizorskih izvještaja, predstavnika medija, te predstavnika nevladinih organizacija i međunarodnih institucija u BiH, može doprinijeti boljem razumijevanju i jačanju uloge i pozicije revizije, kao i postizanju većeg stepena realizacije ključnih preporuka revizije.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh