NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „PRETPOSTAVKE ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE INTERVENCIJAMA U SLUČAJU INCIDENTNIH ZAGAĐENJA MORA “

Sarajevo, 31.12.2020

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora“.

Revizija je provedena u sklopu projekta paralelne revizije učinka iniciranog od strane Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske. Pored Ureda za reviziju institucija BiH, u projekat je uključen i Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, kao i vrhovne revizorske institucije iz zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more: Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Italije i Slovenije.

Revizija je provedena sa ciljem ispitivanja da li su institucije BiH stvorile  pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora. Provođenje ove revizije trebalo bi doprinijeti realizaciji Ciljeva održivog razvoja, a naročito cilja 14 - Očuvanje i održivo korištenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu preduzele mjere na stvaranju pravnog okvira sistema intervencija u slučaju incidentnog zagađenja mora. Od četiri posmatrana međunarodna sporazuma kojima se definiše obaveza uspostave i održavanja sistema intervencija u slučaju incidentnog zagađenja mora i međusobna saradnja država u ovoj oblasti, institucije BiH su osigurale ratifikaciju samo jednog sporazuma, odnosno Izmjena i dopuna Barselonske konvencije. Kada je riječ o preostala tri međunarodna sporazuma, proces njihove ratifikacije nije ni pokrenut.

Institucije BiH nisu osigurale uspostavu sveobuhvatnog mehanizma koordinacije svih aktera u BiH po pitanjima implementacije obaveza iz MAP-a/Barselonske konvencije koje se odnose na uspostavu sistema intervencija. Pored nedostatka u pogledu neposredne saradnje institucija BiH sa akterima ostalih nivoa vlasti, neposredna saradnja nije uspostavljena ni između institucija BiH po pitanjima ispunjena obaveza iz Barselonske konvencije/MAP-a koje se odnose na uspostavu sistema intervencija. Trenutna koordinacija svih aktera u BiH po ovom pitanju se odvija preko MAP kontakt tačke. Međutim, oslanjanje institucija BiH isključivo na MAP kontakt tačku, bez međusobne direktne saradnje i inicijativa u ovoj oblasti, nije osiguralo uspostavu sistema intervencija u slučaju incidentnog zagađenja mora.

Na nivou institucija BiH nije donesen plan intervencija u slučaju incidentnih zagađenja mora. Bez plana intervencija institucije BiH nisu u mogućnosti da efikasno reaguju u slučaju da obim nesreće na moru prevazilazi raspoložive resurse ostalih nivoa vlasti. Na ovaj način BiH je izložena riziku da, uslijed odsustva efikasnog odgovora, pretrpi veće ekonomske i ekološke posljedice u slučaju incidentnih zagađenja mora. 

Ured za reviziju institucija BiH je dao preporuke čija realizacija bi trebala rezultirati stvaranjem pretpostavki za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora. Preporuke su upućene Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Graničnoj policiji BiH.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na internet stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz ključnih zaključaka iz ove revizije dostupan je ovdje.

Na vrh