НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ.“

Сарајево, 29.12.2021.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине провела је ревизију учинка на тему: „Основне претпоставке за инспекцијски надзор у институцијама БиХ.  Ревизија учинка је проведена са циљем да утврди да ли су институције БиХ обезбиједиле основне претпоставке за ефикасан инспекцијски надзор.

Налази и закључци ревизије указују да нису обезбијеђене основне претпоставке за инспекцијски надзор у институцијама БиХ. Инспекције у институцијама БиХ се суочавају с проблемима нејасно дефинисаних надлежности и одсуством координације инспекција по питањима која се тичу унапређења процеса инспекцијског надзора. Такође, инспекције немају успостављене свеобухватне евиденције о субјектима надзора, планирање се не врши на основу анализе и процјене ризика, те се инспекцијски надзор не врши на основу интерних смјерница, а све с циљем обезбјеђења једнаког третмана свих субјеката надзора. Приликом провођења инспекцијског надзора не примјењују се све расположиве законске мјере у циљу обезбјеђења поштивања прописа субјеката надзора. С тим у вези, није обезбијеђен баланс превентивних, корективних и рестриктивних мјера. Није обезбјеђена ефикасна примјена као ни и потпуна имплементација расположивих мјера инспекцијског надзора. Док је већим дијелом осигурана имплементација превентивних и корективних мјера, институције из узорка које изричу репресивне мјере сусрећу се са проблемима наплате новчаних казни. У таквим околностима долази до злоупотреба као што је избјегавање плаћања казни те до могућности застаре. Ово, поред тога што доводи у питање сврху инспекцијског надзора, у значајној мјери резултује губитком прихода по овом основу.

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ и институцијама из одабраног узорка ревизије. Реализацијом датих препорука створит ће се, између осталог, и боље претпоставке за инспекцијски надзор у циљу обезбјеђења законитости и владавине права.

Информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама ове ревизије могу се наћи у комплетном извјештају који је доступан на wеб страници Канцеларије за ревизију институција БиХ – www.revizija.gov.ba

ИНФОГРАФИКА!

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх