NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „TEMELJNE PRETPOSTAVKE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U INSTITUCIJAMA BIH.“

Sarajevo, 29.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Temeljne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH.  Revizija učinka je provedena sa ciljem da utvrdi jesu li institucije BiH osigurale temeljne pretpostavke za efikasan inspekcijski nadzor.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da nisu osigurane temeljne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH. Inspekcije u institucijama BiH se suočavaju s problemima nejasno definiranih nadležnosti i odsustvom koordinacije inspekcija po pitanjima koja se tiču unapređenja procesa inspekcijskog nadzora. Također, inspekcije nemaju uspostavljene sveobuhvatne evidencije o subjektima nadzora, planiranje se ne vrši temeljem analize i procjene rizika, te se inspekcijski nadzor ne vrši temeljem internih smjernica, a sve s ciljem osiguranja jednakog tretmana svih subjekata nadzora. Prigodom provedbe inspekcijskog nadzora ne primjenjuju se sve raspoložive zakonske mjere u cilju osiguranja poštivanja propisa subjekata nadzora. S tim u svezi, nije osiguran balans preventivnih, korektivnih i restriktivnih mjera. Nije osigurana efikasna primjena niti potpuna implementacija raspoloživih mjera inspekcijskog nadzora. Dok je većim dijelom osigurana implementacija preventivnih i korektivnih mjera, institucije iz uzorka koje izriču represivne mjere susreću se sa problemima naplate novčanih kazni. U takvim okolnostima dolazi do zlouporaba kao što je izbjegavanje plaćanja kazni te do mogućnosti zastare. Ovo, pored toga što dovodi u pitanje svrhu inspekcijskog nadzora, u značajnoj mjeri rezultira gubitkom prihoda po ovom temelju.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH i institucijama iz odabranog uzorka revizije. Realizacijom danih preporuka stvorit će se, između ostalog, i bolje pretpostavke za inspekcijski nadzor u cilju osiguranja zakonitosti i vladavine prava.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u cjelovitom izvješću koje je dostupno na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

INFOGRAFIKA!

Na vrh