NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: DIGITALIZACIJA TV SIGNALA U BIH

Sarajevo, 22.12.2020.

 Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: ''Digitalizacija TV signala u BiH'' s ciljem da utvrdi da li su institucije BiH efikasne u provođenju aktivnosti digitalizacije i koje su posljedice zaostajanja.

Provođenje ove revizije trebalo bi doprinijeti realizaciji Ciljeva održivog razvoja, a naročito ciljeva održivog investiranja u infrastrukturu i inovacije, smanjenju nejednakosti i omogućavanju pristupa informacijama.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu osigurale efikasnu i blagovremenu provedbu aktivnosti digitalizacije TV signala. Loše upravljanje aktivnostima digitalizacije bez planova sa jasno utvrđenim odgovornostima, aktivnostima i rokovima uzrokovali su da su probijeni svi rokovi za okončanje procesa digitalizacije uključujući i onaj koji je BiH preuzela kao obavezu iz međunarodnog sporazuma. 

U BiH se još uvijek emitira analogni zemaljski TV signal i nije definisan konačan rok za okončanje procesa digitalizacije.

Zbog kašnjenja u procesu digitalizacije TV signala najveću štetu imaju građani BiH kojim nije osiguran kvalitetan zemaljski digitalni signal i ekonomija BiH kojoj nisu oslobođene frekvencije za korištenje i razvoj novih digitalnih tehnologija.

Izvještaj revizije sadrži preporuke upućene Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Vijeću ministara BiH. Realizacija ovih preporuka trebala bi pomoći u ubrzanju procesa digitalizacije TV signala.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u cjelovitom izvještaju koje je dostupno na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz ključnih zaključaka iz ove revizije dostupan je ovdje.

Na vrh