Posljednji izvještaji Ureda za reviziju

Datum objave: 21.07.2017.

2016 Agencija za antidoping kontrolu BiH
2016 Agencija za državnu službu BiH
2016 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
2016 Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
2016 Agencija za javne nabavke BiH
2016 Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
2016 Agencija za nadzor nad tržištem BiH
2016 Agencija za osiguranje u BiH
2016 Agencija za policijsku podršku BiH
2016 Agencija za poštanski promet BiH
2016 Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2016 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
2016 Agencija za rad i zapošljavanje BiH
2016 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
2016 Agencija za sigurnost hrane BiH
2016 Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH
2016 Agencija za statistiku BiH
2016 Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
2016 Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
2016 Arhiv BiH
2016 Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH
2016 Centar za uklanjanje mina u BiH
2016 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
2016 Centralna izborna komisija BiH
2016 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
2016 Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
2016 Direkcija za evropske integracije BiH
2016 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
2016 Državna agencija za istrage i zaštitu BiH
2016 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH
2016 Fond za povratak BiH
2016 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
2016 Granična policija BiH
2016 Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
2016 Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
2016 Institut za akreditiranje BiH
2016 Institut za intelektualno vlasništvo BiH
2016 Institut za mjeriteljstvo BiH
2016 Institut za nestale osobe BiH
2016 Institut za standardizaciju BiH
2016 Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
2016 Komisija za koncesije BiH
2016 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
2016 Konkurencijsko vijeće BiH
2016 Memorijalni centar Srebrenica
2016 Ministarstvo civilnih poslova BiH
2016 Ministarstvo finansija i trezora BiH
2016 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
2016 Ministarstvo odbrane BiH
2016 Ministarstvo pravde BiH
2016 Ministarstvo sigurnosti BiH
2016 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2016 Ministarstvo vanjskih poslova BiH
2016 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
2016 Odbor državne službe za žalbe BiH
2016 Parlamentarna skupština BiH
2016 Pravobranilaštvo BiH
2016 Predsjedništvo BiH
2016 Regulatorna agencija za komunikacije BiH
2016 Služba za poslove sa strancima BiH
2016 Služba za zajedničke poslove institucija BiH
2016 Sud BiH
2016 Tužilaštvo BiH
2016 Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
2016 Uprava za indirektno oporezivanje BiH
2016 Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH
2016 Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH
2016 Ured za razmatranje žalbi BiH
2016 Ured za veterinarstvo BiH
2016 Ured za zakonodavstvo BiH
2016 Ustavni sud BiH
2016 Vijeće za državnu pomoć BiH
2016 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
2017 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2017 Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH
2017 Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH
2017 Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH
2017 Elektronsko poslovanje u institucijama BiH
2016 Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine
2016 Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH
2016 Efikasnost sistema deminiranja u Bosni i Hercegovini
2016 Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći
2016 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2015 Nabavka ličnih dokumenata-Studija slučaja
2015 Upravljanje carinskim terminalima
2015 Transparentnost rada institucija BiH
2015 Uspostava javnih internih finansijskih kontrola (PIFC-a) u institucijama BiH
2015 Energetska efikasnost u institucijama BiH
2014 Smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH
2014 Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve
2014 Kontrola zračnog prometa BiH
2014 Izdaci za sudske sporove
2014 Upravljanje ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima
2014 Telekomunikaciona rješenja u institucijama BIH
2014 Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
2014 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2013 REZULTATI REFORME JAVNE UPRAVE
2013 Efikasnost FIPA-e u privlačenju stranih investicija u BiH
2013 Rad komisija institucija Bosne i Hercegovine
2013 Upravljanje robom oduzetom u carinskim postupcima
2013 Uslovi za efikasnu i efektivnu kontrolu PDV-a i prisilnu naplatu duga
2013 Upravljanje zasnovano na rezultatima kroz planove i izvještaje institucija Vijeća ministara BiH
2012 Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH
2012 Višegodišnja kapitalna ulaganja institucija BiH
2012 Stambeno zbrinjavanje povratnika
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH - prilog
2009 Naknadna revizija - Informacija o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH iz oblasti revizije učinka
2008 Nabavka računarske opreme u institucijama BiH
2007 Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

PRETRAGA IZVJEŠTAJA