Posljednji izvještaji Ureda za reviziju

Datum objave: 30.07.2018.

2018 Agencija za antidoping kontrolu BiH
2018 Agencija za državnu službu BiH
2018 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
2018 Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
2018 Agencija za javne nabavke BiH
2018 Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
2018 Agencija za nadzor nad tržištem BiH
2018 Agencija za osiguranje u BiH
2018 Agencija za policijsku podršku BiH
2018 Agencija za poštanski promet BiH
2018 Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2018 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
2018 Agencija za rad i zapošljavanje BiH
2018 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
2018 Agencija za sigurnost hrane BiH
2018 Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH
2018 Agencija za statistiku BiH
2018 Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u BiH
2018 Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
2018 Arhiv BiH
2018 Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH
2018 Centar za uklanjanje mina u BiH
2018 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
2018 Centralna izborna komisija BiH
2018 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
2018 Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
2018 Direkcija za evropske integracije BiH
2018 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
2018 Državna agencija za istrage i zaštitu BiH
2018 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH
2018 Fond za povratak BiH
2018 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
2018 Granična policija BiH
2018 Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
2018 Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
2018 Institut za akreditovanje BiH
2018 Institut za intelektualno vlasništvo BiH
2018 Institut za mjeriteljstvo BiH
2018 Institut za nestale osobe BiH
2018 Institut za standardizaciju BiH
2018 Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
2018 Komisija za koncesije BiH
2018 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
2018 Konkurencijsko vijeće BiH
2018 Memorijalni centar Srebrenica
2018 Ministarstvo civilnih poslova BiH
2018 Ministarstvo finansija i trezora BiH
2018 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
2018 Ministarstvo odbrane BiH
2018 Ministarstvo pravde BiH
2018 Ministarstvo sigurnosti BiH
2018 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2018 Ministarstvo vanjskih poslova BiH
2018 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
2018 Odbor državne službe za žalbe BiH
2018 Parlamentarna skupština BiH
2018 Pravobranilaštvo BiH
2018 Predsjedništvo BiH
2018 Regulatorna agencija za komunikacije BiH
2018 Služba za poslove sa strancima BiH
2018 Služba za zajedničke poslove institucija BiH
2018 Sud BiH
2018 Tužilaštvo BiH
2018 Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
2018 Uprava za indirektno oporezivanje BiH
2018 Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH
2018 Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH
2018 Ured za razmatranje žalbi BiH
2018 Ured za veterinarstvo BiH
2018 Ured za zakonodavstvo BiH
2018 Ustavni sud BiH
2018 Vijeće za državnu pomoć BiH
2018 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
2019 Upravljanje troškovima prijevoza zaposlenih u institucijama BiH
2019 Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja
2019 Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
2018 Upravljanje strategijama na nivou BiH
2018 Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila
2018 Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH
2018 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2017 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2017 Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH
2017 Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH
2017 Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH
2017 Elektronsko poslovanje u institucijama BiH
2016 Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine
2016 Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH
2016 Efikasnost sistema deminiranja u Bosni i Hercegovini
2016 Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći
2016 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2015 Nabavka ličnih dokumenata-Studija slučaja
2015 Upravljanje carinskim terminalima
2015 Transparentnost rada institucija BiH
2015 Uspostava javnih internih finansijskih kontrola (PIFC-a) u institucijama BiH
2015 Energetska efikasnost u institucijama BiH
2014 Smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH
2014 Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve
2014 Kontrola zračnog prometa BiH
2014 Izdaci za sudske sporove
2014 Upravljanje ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima
2014 Telekomunikaciona rješenja u institucijama BIH
2014 Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
2014 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2013 REZULTATI REFORME JAVNE UPRAVE
2013 Efikasnost FIPA-e u privlačenju stranih investicija u BiH
2013 Rad komisija institucija Bosne i Hercegovine
2013 Upravljanje robom oduzetom u carinskim postupcima
2013 Uslovi za efikasnu i efektivnu kontrolu PDV-a i prisilnu naplatu duga
2013 Upravljanje zasnovano na rezultatima kroz planove i izvještaje institucija Vijeća ministara BiH
2012 Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH
2012 Višegodišnja kapitalna ulaganja institucija BiH
2012 Stambeno zbrinjavanje povratnika
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH - prilog
2009 Naknadna revizija - Informacija o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH iz oblasti revizije učinka
2008 Nabavka računarske opreme u institucijama BiH
2007 Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

PRETRAGA IZVJEŠTAJA