Posljednji izvještaji Ureda za reviziju

Datum objave: 30.07.2018.

2017 Agencija za antidoping kontrolu BiH
2017 Agencija za državnu službu BiH
2017 Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
2017 Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
2017 Agencija za javne nabavke BiH
2017 Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
2017 Agencija za nadzor nad tržištem BiH
2017 Agencija za osiguranje BiH
2017 Agencija za policijsku podršku BiH
2017 Agencija za poštanski promet BiH
2017 Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
2017 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
2017 Agencija za rad i zapošljavanje BiH
2017 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
2017 Agencija za sigurnost hrane BiH
2017 Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH
2017 Agencija za statistiku BiH
2017 Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
2017 Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
2017 Arhiv BiH
2017 Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH
2017 Centar za uklanjanje mina u BiH
2017 Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
2017 Centralna izborna komisija BiH
2017 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
2017 Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
2017 Direkcija za evropske integracije BiH
2017 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
2017 Državna agencija za istrage i zaštitu BiH
2017 Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH
2017 Fond za povratak BiH
2017 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
2017 Granična policija BiH
2017 Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
2017 Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH
2017 Institut za akreditiranje BiH
2017 Institut za intelektualno vlasništvo BiH
2017 Institut za mjeriteljstvo
2017 Institut za nestale osobe BiH
2017 Institut za standardizaciju BiH
2017 Jedinica za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
2017 Komisija za koncesije BiH
2017 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
2017 Konkurencijsko vijeće BiH
2017 Memorijalni centar Srebrenica
2017 Ministarstvo civilnih poslova BiH
2017 Ministarstvo finansija i trezora BiH
2017 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
2017 Ministarstvo odbrane BiH
2017 Ministarstvo pravde BiH
2017 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2017 Ministarstvo vanjskih poslova BiH
2017 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
2017 Minsitarstvo sigurnosti BiH
2017 Odbor državne službe za žalbe BiH
2017 Parlamentarna skupština BiH
2017 Pravobranilaštvo BiH
2017 Predsjedništvo BiH
2017 Regulatorna agencija za komunikacije BiH
2017 Služba za poslove sa strancima BiH
2017 Služba za zajedničke poslove institucija BiH
2017 Sud BiH
2017 Tužilaštvo BiH
2017 Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
2017 Uprava za indirektno oporezivanje BiH
2017 Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH
2017 Ured za harmonizaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH
2017 Ured za razmatranje žalbi BiH
2017 Ured za veterinarstvo BiH
2017 Ured za zakonodavstvo BiH
2017 Ustavni sud BiH
2017 Vijeće za državnu pomoć BiH
2017 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
2019 Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
2018 Upravljanje strategijama na nivou BiH
2018 Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila
2018 Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH
2018 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2017 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2017 Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH
2017 Blagovremenost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH
2017 Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH
2017 Elektronsko poslovanje u institucijama BiH
2016 Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine
2016 Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH
2016 Efikasnost sistema deminiranja u Bosni i Hercegovini
2016 Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći
2016 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2015 Nabavka ličnih dokumenata-Studija slučaja
2015 Upravljanje carinskim terminalima
2015 Transparentnost rada institucija BiH
2015 Uspostava javnih internih finansijskih kontrola (PIFC-a) u institucijama BiH
2015 Energetska efikasnost u institucijama BiH
2014 Smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH
2014 Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve
2014 Kontrola zračnog prometa BiH
2014 Izdaci za sudske sporove
2014 Upravljanje ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima
2014 Telekomunikaciona rješenja u institucijama BIH
2014 Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
2014 Praćenje realizacije preporuka revizije učinka
2013 REZULTATI REFORME JAVNE UPRAVE
2013 Efikasnost FIPA-e u privlačenju stranih investicija u BiH
2013 Rad komisija institucija Bosne i Hercegovine
2013 Upravljanje robom oduzetom u carinskim postupcima
2013 Uslovi za efikasnu i efektivnu kontrolu PDV-a i prisilnu naplatu duga
2013 Upravljanje zasnovano na rezultatima kroz planove i izvještaje institucija Vijeća ministara BiH
2012 Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH
2012 Višegodišnja kapitalna ulaganja institucija BiH
2012 Stambeno zbrinjavanje povratnika
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH
2011 Upravljanje troškovima zakupa za rad i smještaj institucija BiH - prilog
2009 Naknadna revizija - Informacija o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH iz oblasti revizije učinka
2008 Nabavka računarske opreme u institucijama BiH
2007 Proces zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

PRETRAGA IZVJEŠTAJA