ПОСЛОВНИК

На основу члана 46. Закона о ревизији институција БиХ (Службени гласник БиХ, број 12/06), члана 46. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (Службени гласник РС, број 98/05) и члана 46. Закона о ревизији институција у Федерацији БиХ (Службене новине Федерације БиХ, број 12/06), Координациони одбор врховних институција за ревизију у Босни и Херцеговини, на својој 58. сједници, одржаној 13.12.2010. године, донио је
 ПОСЛОВНИК О РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА

ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

(Предмет Пословника) 

(1) Овим Пословником, сагласно одредбама Закона о ревизији институција Босне и Херцеговине, Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске и Закона о ревизији институција у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о ревизији) уређују се организација, начин рада, надлежност и трошкови рада Координационог одбора институција за ревизију у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Координациони одбор).

(2) Питање из надлежности Координационог одбора које није уређено овим Пословником, регулисаће се закључком Координационог одбора, сагласно важећим прописима.


Члан 2.

(Сједиште) 

Сједиште Координационог одбора је у Сарајеву, у сједишту Канцеларије за ревизију институција БиХ.


Члан 3.

(Печат) 

Координациони одбор има печат чији су облик, садржај и начин кориштења утврђени Законом о печату институција Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 12/98 и 14/03).


 Члан 4.

(Састав) 

Координациони одбор чине генерални/главни ревизори и замјеници генералних/главних ревизора Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ВРИ у БиХ).


Члан 5.

(Надлежност)

Надлежности Координационог одбора су:

a)   Успостављање конзистентних водича и упутстава заснованих на INTOSAI ревизијским стандардима;

b)   Размјена професионалних искустава и тежња ка обезбјеђењу конзистентног квалитета ревизије;

c)    Организација и координација развојних активности ВРИ у БиХ;

d)   Додјељивање ревизорске одговорности за заједничке активности;

e)   Одређивање представљања у међународним тијелима.


Члан 6.

(Предсједавајући) 

Координационим одбором предсједава генерални ревизор Канцеларије за ревизију институција БиХ, а у одсуству, његов овлаштени представник.


Члан 7.

(Заступање и представљање)  

(1) Предсједавајући заступа и представља Координациони одбор.

(2) Предсједавајући обавља послове који се, нарочито, односе на:

a)   Усклађивање рада Координационог одбора;

b)   Предлагање програма рада и подношење извјештаја о раду Координационог одбора;

c)    Предлагање финансијског плана и подношење извјештаја о финансирању Координационог одбора;

d)   Сазивање сједница Координационог одбора;

e)   Предлагање дневног реда, уз прибављање претходног мишљења чланова Координационог одбора;

f)     Достављање материјала за сједницу;

g)    Предсједавање сједницама Координационог одбора;

h)   Праћење извршења одлука и закључака Координационог одбора.

(3) Предсједавајући потписује одлуке и друге акте које доноси Координациони одбор и одговоран је за јавност рада.

 

 

ДИО ДРУГИ – РАД КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА

 

Члан 8.

(Радна тијела) 

(1) За разматрање питања из надлежности Координационог одбора и давање приједлога и мишљења о тим питањима, као и за вршење других послова утврђених овим Пословником, Координациони одбор може да радна формиратијела сталног и привременог карактера.

(2) Радна тијела Координациони одбор оснива посебним актом.

(3) Актом о оснивању радног тијела утврђују се састав, задаци и начин рада тијела. 


Члан 9.

(Комисије) 

(1)    Координациони одбор може да формира сталне и повремене комисије за разматрање питања из надлежности Координационог одбора, извршавање задатака у вези са провођењем одлука Координационог одбора и других послова које Координациони одбор даје у задатак комисијама.

(2)    Актом о формирању сталне и привремене комисије одређују се састав комисије, послови и задаци, те рокови за њихово извршење.

(3)    О свом раду, комисије подносе извјештај Координационом одбору.


Члан 10.

(Програм рада) 

(1) Координациони одбор утврђује годишњи програм рада, у правилу, до почетка календарске године.

(2) Програм рада може да се донесе и за период од двије године.

(3) Програм рада садржи најзначајније задатке у вези са остварењем функције Координационог одбора.

(4) Приједлоге питања за програм рада Координационог одбора дају предсједавајући и чланови Координационог одбора.

(5) Програм рада сачињава Секретаријат Координационог одбора (у даљем тексту: Секретаријат), односно Стручна служба Уреда за ревизију институција БиХ (у даљем тексту: Служба Уреда), на основу приједлога чланова Координационог одбора.


Члан 11.

(Сазивање сједница) 

(1) Предсједавајући сазива сједнице Координационог одбора упућивањем писаног позива поштом или e-mail-ом.

(2) Организовање сједница врши Секретаријат, односно Служба Уреда.


Члан 12.

(Позив за сједницу) 

(1) Позив, са припадајућим материјалима, доставља се члановима Координационог одбора благовремено.

(2) Материјали за сједницу Координационог одбора могу да се, уз одобрење предсједавајућег, доставе непосредно прије сједнице.


Члан 13.

(Позив стручњака) 

Уз прибављено претходно мишљење чланова Координационог одбора, предсједавајући може да позове на сједнице Координационог одбора домаће и стране стручњаке и консултанте те друга лица која својим учешћем могу придонијети квалитетном рјешавању питања из надлежности Координационог одбора.


Члан 14.

(Дневни ред) 

Предсједавајући, након консултација са члановима Координационог одбора, предлаже дневни ред за сједницу Координационог одбора.

 


Члан 15.

(Одржавање сједница) 

(1) Рад Координационог одбора одвија се у континуитету, током године.

(2) Сједнице Координационог одбора одржавају се, по потреби, у циљу реализације предвиђених програмских задатака.

(3) Координациони одбор може да одржава и ванредне сједнице.

(4) Позив садржи: вријеме и мјесто одржавања сједнице, приједлог дневног реда, обавјештења о раније достављеним материјалима, материјалима достављеним уз позив те оним који ће бити достављени накнадно, као и друга обавјештења и напомене од значаја за одржавање сједнице.

(5) Сједнице Координационог одбора одржаваће се наизмјенично у сједиштима ВРИ у БИХ, а по потреби и изван њих.


Члан 16.

(Присуство сједницама) 

(1) Раду Координационог одбора присуствују сви његови чланови и секретар Секретаријата, односно представник Службе Уреда.

(2) Раду Координационог одбора могу, у улози активног посматрача, без права гласа, да присуствују и представници Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ.

  

Члан 17.

(Ток сједнице) 

(1) Предсједавајући отвара сједницу Координационог одбора и утврђује присутност чланова, након чега се приступа утврђивању дневног реда.

(2) Дневни ред се утврђује на основу раније достављеног приједлога, и накнадно предложених измјена дневног реда.

(3) Чланови Координационог одбора разматрају и усвајају записник са претходне сједнице Координационог одбора.


Члан 18.

(Расправа) 

(1) Разматрање и одлучивање на сједницама Координационог одбора врши се по тачкама утврђеног дневног реда.

(2) О свакој тачки дневног реда отвара се расправа.

(3) Координациони одбор доноси упутства, одлуке и закључке, подноси извјештаје, врши анализе и утврђује платформе.


Члан 19.

(Упутство) 

Упутством се прописује начин рада у обављању одређених послова Координационог одбора из његове надлежности.


Члан 20.

(Одлука) 

Одлуком се уређују одређена питања за извршавање закона, других прописа и општих аката, те оснивање радних тијела Координационог одбора.


Члан 21.

(Закључак) 

(1) Приједлози закључака доносе се у облику у којем их Координациони одбор треба усвојити.

(2) Закључци садрже приједлоге мјера и радне задатке, с роковима за њихово извршење.


Члан 22.

(Извјештај) 

У извјештају се приказују рад и резултати постигнути у појединим областима (програм рада, финансијски план, извршење закона и други прописи и општи акти), те се даје оцјена постигнутих резултата.


Члан 23.

(Анализа) 

(1) Анализом се потпуније оцјењује постојеће стање и указује на узроке и посљедице таквог стања.

(2) Анализа треба да садржи приједлоге потребних мјера.


Члан 24.

(Материјал) 

Материјал који се разматра може да се прими на знање, усвојити, прихватити дјелимично или врати подносиоцу.


Члан 25.

(Гласање)  

(1) Координациони одбор доноси одлуке консензусом.

(2) Свака ВРИ у БиХ има по један глас.


Члан 26.

(Записник) 

(1) О току сједнице Координационог одбора води се записник.

(2) У записник се уносе редни број сједнице, имена присутних и одсутних чланова Координационог одбора, имена присутних по позиву, дневни ред и расправа, одлуке и закључци донесени по појединим тачкама дневног реда.

(3) Сваки члан Координационог одбора може тражити да се његова изјава и приједлог унесу у записник.

(4) Усвојени записник потписује предсједавајући.


Члан 27.

(Заступање и представљање

 у међународним тијелима) 

(1) Координациони одбор посебном одлуком или закључком одлучује о заступању и/или представљању институција за ревизију из Босне и Херцеговине на међународном плану.

(2) При доношењу одлуке из става (1) овог члана, водиће се рачуна о равномјерној заступљености у регионалним организацијама ревизионих институција, с тим да ентитетске институције представљају Босну и Херцеговину на међународном плану.

(3) Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине је члан међународних организација INTOSAI и EUROSAI, а заступа га и по функцији представља генерални ревизор.

(4) О реализацији задатака и циљева утврђених платформом, подноси се писани извјештај Координационом одбору.


Члан 28.

(Јавност рада) 

(1)    Координациони одбор обавјештава јавност о свом раду.

(2)    О начину информисања јавности Координациони одбор, претходно, доноси заједнички став.

 

ДИО ТРЕЋИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 29.

(Објављивање одлука) 

Одлуке из члана 20. овог Пословника Координациони одбор може да објави у Службеном гласнику БиХ и службеним гласилима ентитета.


Члан 30.

(Стручни и административни послови)

Стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог одбора врши Секретаријат, односно Служба Уреда.


Члан 31.

(Трошкови) 

(1) Трошкове Координационог одбора и обезбјеђења стручних и административно-техничких послова сносе ВРИ у БиХ, на основима које ће дефинисати Координациони одбор.

(2) За рад Координационог одбора исплаћује се мјесечна накнада за рад.

(3) Висина накнаде из става (2) овог члана утврђује се посебним закључком Координационог одбора, а рјешење о исплати доноси предсједавајући.  


Члан 32.

(Престанак примјене ранијег пословника) 

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Координационог одбора институција за ревизију (Службени гласник БиХ, број 7/01).

  

Члан 33.

(Ступање на снагу) 

Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику БиХ и службеним гласилима ентитета.

 

Број: 12-50-1-19-1/10

Сарајево, 13.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА

Миленко Шего

NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх