POSLOVNIK

Na temelju članka 46. Zakona o reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, broj 12/06), članka 46. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 98/05) i članka 46. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 12/06), Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini, na svojoj 58. sjednici, održanoj 13.12.2010. godine, donio je
POSLOVNIK O RADU KOORDINACIJSKOG ODBORA

VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(Predmet Poslovnika) 

(1) Ovim Poslovnikom, suglasno odredbama Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske i Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o reviziji) uređuju se ustrojstvo, način rada, mjerodavnost i troškovi rada Koordinacijskog odbora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor).

(2) Pitanje iz mjerodavnosti Koordinacijskog odbora koje nije uređeno ovim Poslovnikom, regulirat će se zaključkom Koordinacijskog odbora, suglasno važećim propisima.

 

Članak 2.

(Sjedište) 

Sjedište Koordinacijskog odbora je u Sarajevu, u sjedištu Ureda za reviziju institucija BiH.

Članak 3.

(Pečat) 

Koordinacijski odbor ima pečat čiji su oblik, sadržaj i način uporabe utvrđeni Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 12/98 i 14/03).

 

Članak 4.

(Sastav) 

Koordinacijski odbor čine glavni/generalni revizori i zamjenici glavnih/generalnih revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VRI u BiH).


Članak 5.

(Mjerodavnost)

Mjerodavnosti Koordinacijskog odbora su:

a)   Uspostavljanje konzistentnih vodiča i naputaka koji se temelje na INTOSAI revizijskim standardima;

b)   Razmjena profesionalnih iskustava i težnja ka osiguranju konzistentne kvalitete revizije;

c)    Organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti VRI u BiH;

d)   Dodjeljivanje revizorske odgovornosti za zajedničke aktivnosti;

e)   Određivanje zastupanja u međunarodnim tijelima.


Članak 6.

(Predsjedatelj) 

Koordinacijskim odborom predsjedava glavni revizor Ureda za reviziju institucija BiH, a u odsustvu, njegov ovlašteni zastupnik.


Članak 7.

(Zastupanje i predstavljanje)  

(1) Predsjedatelj zastupa i predstavlja Koordinacijski odbor.

(2) Predsjedatelj vrši poslove koji se, naročito, odnose na:

a)   Usuglašavanje rada Koordinacijskog odbora;

b)   Predlaganje programa rada i podnošenje izvješća o radu Koordinacijskog odbora;

c)    Predlaganje financijskog plana i podnošenje izvješća o financiranju Koordinacijskog odbora;

d)   Sazivanje sjednica Koordinacijskog odbora;

e)   Predlaganje dnevnog reda, uz pribavljanje prethodnog mišljenja članova Koordinacijskog odbora;

f)     Dostavljanje materijala za sjednicu;

g)    Predsjedavanje sjednicama Koordinacijskog odbora;

h)   Praćenje izvršenja odluka i zaključaka Koordinacijskog odbora.

(3) Predsjedatelj potpisuje odluke i druge akte koje donosi Koordinacijski odbor i odgovoran je za javnost rada.


 

DIO DRUGI – RAD KOORDINACIJSKOG ODBORA

 

Članak 8.

(Radna tijela) 

(1) Za razmatranje pitanja iz mjerodavnosti Koordinacijskog odbora i davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, kao i za vršenje drugih poslova utvrđenih ovim Poslovnikom, Koordinacijski odbor može formirati radna tijela stalnog i privremenog karaktera.

(2) Radna tijela Koordinacijski odbor osniva posebnim aktom.

(3) Aktom o osnutku radnog tijela utvrđuju se sastav, zadaci i način rada tijela.


 Članak 9.

(Povjerenstva) 

(1)    Koordinacijski odbor može formirati stalna i povremena povjerenstva za razmatranje pitanja iz mjerodavnosti Koordinacijskog odbora, izvršavanje zadataka u svezi sa provedbom odluka Koordinacijskog odbora i drugih poslova koje Koordinacijski odbor daje u zadatak povjerenstvima.

(2)    Aktom o formiranju stalnog i privremenog povjerenstva određuju se sastav povjerenstva, poslovi i zadaci, te rokovi za njihovo izvršenje.

(3)    O svom radu, povjerenstva podnose izvješće Koordinacijskom odboru.


Članak 10.

(Program rada) 

(1) Koordinacijski odbor utvrđuje godišnji program rada, u pravilu, do početka kalendarske godine.

(2) Program rada se može donijeti i za razdoblje od dvije godine.

(3) Program rada sadrži najznačajnije zadatke u svezi sa ostvarenjem funkcije Koordinacijskog odbora.

(4) Prijedloge pitanja za program rada Koordinacijskog odbora daju predsjedatelj i članovi Koordinacijskog odbora.

(5) Program rada sačinjava Tajništvo Koordinacijskog odbora (u daljnjem tekstu: Tajništvo), odnosno Stručna služba Ureda za reviziju institucija BiH (u daljnjem tekstu: Služba Ureda), na temelju prijedloga članova Koordinacijskog odbora.


Članak 11.

(Sazivanje sjednica) 

(1) Predsjedatelj saziva sjednice Koordinacijskog odbora upućivanjem pisanog poziva poštom ili e-mail-om.

(2) Organiziranje sjednica vrši Tajništvo, odnosno Služba Ureda.

 

Članak 12.

(Poziv za sjednicu) 

(1) Poziv, sa pripadajućim materijalima, dostavlja se članovima Koordinacijskog odbora pravodobno.

(2) Materijali za sjednicu Koordinacijskog odbora mogu se, uz odobrenje predsjedatelja, dostaviti neposredno prije sjednice.


Članak 13.

(Poziv stručnjaka) 

Uz pribavljeno prethodno mišljenje članova Koordinacijskog odbora, predsjedatelj može pozvati na sjednice Koordinacijskog odbora domaće i strane stručnjake i konzultante te druge osobe koje svojim sudjelovanjem mogu pridonijeti kvalitetnom rješavanju pitanja iz mjerodavnosti Koordinacijskog odbora.


Članak 14.

(Dnevni red) 

Predsjedatelj, nakon konzultacija sa članovima Koordinacijskog odbora, predlaže dnevni red za sjednicu Koordinacijskog odbora.

 

Članak 15.

(Održavanje sjednica) 

(1) Rad Koordinacijskog odbora odvija se u kontinuitetu, tijekom godine.

(2) Sjednice Koordinacijskog odbora održavaju se, po potrebi, u cilju realizacije predviđenih programskih zadataka.

(3) Koordinacijski odbor može održavati i izvanredne sjednice.

(4) Poziv sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavijesti o ranije dostavljenim materijalima, materijalima dostavljenim uz poziv te onim koji će biti dostavljeni naknadno, kao i druge obavijesti i napomene od značaja za održavanje sjednice.

(5) Sjednice Koordinacijskog odbora održavat će se naizmjenično u sjedištima VRI u BIH, a po potrebi i izvan njih.


Članak 16.

(Nazočnost sjednicama) 

(1) Radu Koordinacijskog odbora prisustvuju svi njegovi članovi i tajnik Tajništva, odnosno predstavnik Službe Ureda.

(2) Radu Koordinacijskog odbora mogu, u ulozi aktivnog promatrača, bez prava glasa, prisustvovati i predstavnici Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

  

Članak 17.

(Tijek sjednice) 

(1) Predsjedatelj otvara sjednicu Koordinacijskog odbora i utvrđuje nazočnost članova, nakon čega se pristupa utvrđivanju dnevnog reda.

(2) Dnevni red se utvrđuje na temelju ranije dostavljenog prijedloga, i naknadno predloženih izmjena dnevnog reda.

(3) Članovi Koordinacijskog odbora razmatraju i usvajaju zapisnik sa prethodne sjednice Koordinacijskog odbora.


Članak 18.

(Rasprava) 

(1) Razmatranje i odlučivanje na sjednicama Koordinacijskog odbora vrši se po točkama utvrđenog dnevnog reda.

(2) O svakoj točki dnevnog reda otvara se rasprava.

(3) Koordinacijski odbor donosi naputke, odluke i zaključke, podnosi izvješća, vrši analize i utvrđuje platforme.


Članak 19.

(Naputak) 

Naputkom se propisuje način rada u vršenju određenih poslova Koordinacijskog odbora iz njegove mjerodavnosti.


Članak 20.

(Odluka) 

Odlukom se uređuju određena pitanja za izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, te utemeljenje radnih tijela Koordinacijskog odbora.


Članak 21.

(Zaključak) 

(1) Prijedlozi zaključaka donose se u obliku u kojem ih Koordinacijski odbor treba usvojiti.

(2) Zaključci sadrže prijedloge mjera i radne zadatke, s rokovima za njihovo izvršenje.


Članak 22.

(Izvješće) 

U izvješću se prikazuju rad i rezultati postignuti u pojedinim oblastima (program rada, financijski plan, izvršenje zakona i drugi propisi i opći akti), te se daje ocjena postignutih rezultata.


Članak 23.

(Analiza) 

(1) Analizom se potpunije ocjenjuje postojeće stanje i ukazuje na uzroke i posljedice takvog stanja.

(2) Analiza treba da sadrži prijedloge potrebnih mjera.


Članak 24.

(Materijal) 

Materijal koji se razmatra može se primiti na znanje, usvojiti, prihvatiti djelomično ili vratiti podnositelju.


Članak 25.

(Glasanje)  

(1) Koordinacijski odbor donosi odluke konsenzusom.

(2) Svaka VRI u BiH ima po jedan glas.


Članak 26.

(Zapisnik) 

(1) O tijeku sjednice Koordinacijskog odbora vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose redni broj sjednice, imena nazočnih i odsutnih članova Koordinacijskog odbora, imena nazočnih po pozivu, dnevni red i rasprava, odluke i zaključci doneseni po pojedinim točkama dnevnog reda.

(3) Svaki član Koordinacijskog odbora može tražiti da se njegova izjava i prijedlog unesu u zapisnik.

(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedatelj.


Članak 27.

(Zastupanje i predstavljanje

 u međunarodnim tijelima) 

(1) Koordinacijski odbor posebnom odlukom ili zaključkom odlučuje o zastupanju i/ili predstavljanju institucija za reviziju iz Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

(2) Pri donošenju odluke iz stavka (1) ovog članka, vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti u regionalnim organizacijama revizijskih institucija, s tim da entitetske institucije predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom planu.

(3) Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je član međunarodnih organizacija INTOSAI i EUROSAI, a zastupa ga i po funkciji predstavlja glavni revizor.

(4) O realizaciji zadataka i ciljeva utvrđenih platformom, podnosi se pisano izvješće Koordinacijskom odboru.


Članak 28.

(Javnost rada) 

(1)    Koordinacijski odbor izvješćuje javnost o svom radu.

(2)    O načinu informiranja javnosti Koordinacijski odbor, prethodno, donosi zajednički stav.


DIO TREĆI – ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 29.

(Objavljivanje odluka) 

Odluke iz članka 20. ovog Poslovnika Koordinacijski odbor može objaviti u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta.


Članak 30.

(Stručni i administrativni poslovi) 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacijskog odbora vrši Tajništvo, odnosno Služba Ureda.


Članak 31.

(Troškovi)

(1) Troškove Koordinacijskog odbora i osiguranja stručnih i administrativno-tehničkih poslova snose VRI u BiH, na temeljima koje će definirati Koordinacijski odbor.

(2) Za rad Koordinacijskog odbora isplaćuje se mjesečna naknada za rad.

(3) Visina naknade iz stavka (2) ovog članka utvrđuje se posebnim zaključkom Koordinacijskog odbora, a rješenje o isplati donosi predsjedatelj.  


Članak 32.

(Prestanak primjene ranijeg poslovnika) 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Koordinacijskog odbora institucija za reviziju (Službeni glasnik BiH, broj 7/01).

 

Članak 33.

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta.Broj: 12-50-1-19-1/10

Sarajevo, 13.12.2010. godine

PREDSJEDATELJ

KOORDINACIJSKOG ODBORA

Milenko Šego

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh