О КАНЦЕЛАРИЈИ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ

је вањски, независни ревизор који ревидира пословање институција Босне и Херцеговине. Као независна институција Босне и Херцеговине основана је 2000. године.  Сједиште Канцеларије је у Сарајеву. 

Канцеларија, кроз провођење ревизија, осигурава независна мишљења о извршењу буџета и финансијским извјештајима, кориштењу ресурса и управљању државном својином унутар владе и јавних институција у БиХ. Тиме Канцеларија за ревизију доприноси поузданом извјештавању о извршењу одговарајућих буџета и транспарентном и квалитетном управљању јавним приходима, трошковима и власништвом у БиХ. 

Канцеларија за ревизију о својим налазима и препорукама информише одговорне институције и јавност кроз благовремено и јавно објављивање извјештаја о ревизији. 

Канцеларија за ревизију је неполитична и не смије подржавати или бити у вези са било којом политичком странком. 

НАДЛЕЖНОСТ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

 

обухвата, у складу с одредбама Закона о ревизији, све јавне институције БиХ, укључујући: 

 • Парламент; 
 • Предсједништво; 
 • Савјет министара и буџетске институције; 
 • ванбуџетска средства која могу бити предвиђена Законом; 
 • средства која су као зајам или грант за БиХ међународна тијела и организације осигурали некој институцији или пројекту у БиХ; 
 • средства осигурана из Буџета било којој другој институцији, организацији или тијелу; 
 • компаније у којој држава има власнички удио од 50% плус једну дионицу или више; 
 • све финансијске, административне и друге активности, програме и пројекте којима управља једна или више институција и тијела БиХ, укључујући процесуирање и приходе од продаје имовине, приватизација и концесија. 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

 

 • врши финансијске ревизије провјеравајући при томе финансијске извјештаје и припадајуће рачуне институција БиХ, с циљем процјене да ли су финансијски извјештаји поуздани и да ли биланси у потпуности одражавају резултате извршења буџета; 
 • процјењује и да ли руководство институције слиједи све важеће прописе, да ли се средства користе за одговарајуће намјене и оцјењује финансијско управљање, функције интерне ревизије и системе интерне контроле; 
 • сваке године врши ревизију и даје мишљење о годишњем извјештају о извршењу буџета институција Босне и Херцеговине;
 • обавља ревизије учинка, односно провјерава економичност, ефикасност и ефективност којим одређена институција користи своје ресурсе за испуњење својих задатака.
Logo Канцеларија за ревизију институција БиХ

СЈЕДИШТЕ
Хамдије Чемерлића 2/XИИИ,
71 000 Сарајево
КОНТАКТ
тел/фаx
033 70 35 73
033 70 35 65
saibih@revizija.gov.ba
saibih@bih.net.ba

Емаил адресар особља

На врх